LIVEWELL ÇEREZ POLİTİKALARI İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


1. Kapsam


İşbu metin (“Metin”), Livewell Giyilebilir Sağlık Ürün ve Hizmet ve Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin (“LiveWell”) internet sitelerine, elektronik platformlarına, uygulamalarına erişilmesi halinde, kullanıcıların LiveWell Çerez Politikaları kapsamında işlenen kişisel verileri hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.


2. LiveWell’in Veri İşleme Faaliyeti ve Kapsamı


2.1 LiveWell Çerez Politikaları kapsamında; LiveWell’in internet sitelerine, elektronik platformlarına, uygulamalarına (“Platform”) erişim sırasında kullanıcıların elektronik ortamda otomatik yöntemlerle toplanan aşağıdaki kişisel verileri, ancak kullanıcının açık rızasının varlığı halinde işlenmektedir:


2.1.1 IP adresi,


2.2 LiveWell Çerez Politikaları kapsamındaki kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar ile işlenmektedir:


2.2.1 LiveWell’in Platformlarının güvenliğini sağlamak,

2.2.2 LiveWell’in Platformlarının kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek,

2.2.3 LiveWell’in Platformlarının performansını ölçmek ve artırmak,

2.2.4 Kullanıcılara reklam ve benzeri içerikler iletmek,


2.3 LiveWell Çerez Politikaları kapsamında işlenen kişisel veriler, kullanıcının açık rızasının varlığı halinde, yukarıdaki amaçlarla, yurt içinde yerleşik LiveWell’in içerisinde bulunduğu grup şirketlerine aktarılmaktadır.


3. Kullanıcı’nın Hakları


Kullanıcı, Kanun’un 11. maddesi kapsamında; i) kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, ii) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, iii) kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, iv) yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, v) kişisel verileri eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, vi) kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde Kanun maddde 7 kapsamında kişisel verilerinin silinmesi/yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için talepte bulunma, vii) düzeltilmesi veya silinmesi/yok edilmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/yok etme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, viii) kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle Kullanıcı’nın aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme ve ix) kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir.


Kullanıcı’nın, yukarıda belirtilen haklarını kullanabilmesi için kimliğinin tespitini sağlayacak bilgiler ile birlikte taleplerini aşağıdaki iletişim yollarından herhangi birinden yararlanarak yazılı şekilde LiveWell’e iletmesi gerekir:


a. kvkk@livewell.com.tr adresine, elektronik posta vasıtasıyla;

b. “Teknopark İstanbul Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No: 1 / 4A 309 Pendik İstanbul, Türkiye” adresine posta ile.


4. Kapsam


İşbu Metin, LiveWell tarafından http://livewell.com.tr/ ve http://cardiom.com.tr/tr internet sitesinde yayınlanan LiveWell Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.KULLANICININ AÇIK RIZA BEYANI


Livewell Giyilebilir Sağlık Ürün ve Hizmet ve Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş.’nin (“LiveWell”) 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında hazırladığı LiveWell Çerez Politikaları İçin Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile,


1. LiveWell’in hangi kişisel verilerimi hangi yöntemlerle elde ettiğini, hangi hukuki nedenlerle ve amaçlarla işlediğini, hangi amaçlarla kimlere aktardığını ve

2. Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarımı

okudum, öğrendim.


Aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerimin, veri sorumlusu LiveWell tarafından LiveWell’in internet sitelerinin, elektronik platformlarının, uygulamalarının güvenliğini sağlamak, kullanımını kolaylaştırmak ve özelleştirmek, performansını ölçmek ve artırmak, kullanıcılara reklam ve benzeri içerikler iletmek amaçlarıyla işlenmesine ve yurt içinde yerleşik LiveWell’in içerisinde bulunduğu grup şirketlerine aktarılmasına


rıza veriyorum

rıza vermiyorum