LIVEWELL
GENEL AYDINLATMA METNİ VE AÇIK RIZA BEYANI

1. Konu


İşbu Beyanın konusu; internet sitesi, e-posta ve sair elektronik ortamlar aracılığı ile Livewell Giyilebilir Sağlık Ürün Hizmet ve Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ( “LiveWell” ) ile iletişime geçen Veri Sahibinin ( “Veri Sahibi” ), LiveWell ile paylaştığı kişisel verilerine ilişkin olarak 6698 sayılı ve 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin hakları bakımından aydınlatılmasını ve bu kapsamda vereceği açık rızasını düzenlemektir.


2. Açık Rıza Kapsamındaki Veriler


Veri Sahibi’nin açık rızası aşağıdaki bilgiler dâhil olmak üzere Veri Sahibi’nin kişisel verilerini kapsamaktadır:
2.1. İsim, soy isim;
2.2. E-posta adresi;
2.3. IP adresi;


3.Kişisel Verilerin İşlenme Yöntemi, Hukuki Sebebi ve Amacı


LiveWell işbu Beyanın konusu kişisel verileri, iletişim taleplerine etkin geri dönüşün sağlanması, operasyonel ve tanıtım/promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgilendirme yapılabilmesi, veri sahiplerinin talepleri doğrultusunda işlem yapılabilmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyetinin sağlanması, sözleşmesel ilişkinin yürütülmesi, hizmetler hakkında değerlendirme ve geri bildirim süreçlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi amaçlarıyla elektronik ortamlarda toplamaktadır. Bu süreçte toplanan kişisel veriler, otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle işlenebilmektedir. LiveWell kişisel verilerin işlenmesi bakımından işbu amaç ve dayanağın dışına çıkmayacaktır.


4. Kişisel Verilerin Aktarımı

LiveWell yukarıda belirtilen amaçlarla işlediği Veri Sahibi’nin kişisel verilerini, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği durumlarda ilgili ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan aktarım dışında hiçbir gerçek veya tüzel kişiye aktarmayacaktır.


5. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi


LiveWell, işlediği kişisel verileri güncel teknolojik yöntemler dâhilinde doğru ve güncel olarak muhafaza etmekte ve yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı sürelerle işlemektedir. LiveWell, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileri re’sen veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine silecek, yok edecek veya anonim hâle getirecektir.


6. Veri Sahibi’nin Hakları


Veri Sahibi, LiveWell’e başvurarak aşağıda sayılan haklarını kullanabilir:

6.1.Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme;

6.2.Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme;

6.3.Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

6.4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme;

6.5.Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme;

6.6.Kanunun 7. maddesi çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

6.7.6.5. ve 6.6. bölümleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

6.8.İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

6.9.Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Veri Sahibi’nin yukarıda belirtilen haklarını kullanabilmesi için söz konusu taleplerini kimlik tespitini sağlayacak bilgiler ile birlikte aşağıdaki iletişim yollarından yararlanarak yazılı şekilde LiveWell’e iletmesi gerekmektedir:

a. kvkk@livewell.com.tr adresine, elektronik posta vasıtasıyla; veya

b. “Teknopark İstanbul Sanayi Mahallesi Teknopark Bulvarı No: 1 / 4A 309 Pendik İstanbul, Türkiye”adresine posta vasıtasıyla.


7. Kapsam


İşbu Beyan, LiveWell tarafından http://www.livewell.com.tri http://www.cardiom.com.trinternet sitesinde yayınlanmış olan LiveWell Kişisel Verilerin Korunması Politikasının hüküm ve koşullarını kapsamaktadır.